Okra

noun

1. a shrub, Abelmoschus esculentus,  of the mallow family, bearing beaked pods.